HELA ideella logo
OM OSS

Om oss

- en sammanslutning för föreningar i Landskrona.

Detta är HELA ideella

HELA ideella är en sammanslutning för föreningar i Landskrona.

Vi ska representera medlemmarna mot Landskrona stad och andra offentliga organ samt samordna gemensamma behov i föreningarna och stimulera till samverkan på ett sätt så att det stärker föreningslivet.


- Dialogmöten med föreningar, staden och andra organisationer.

- Lyfter medlemmars önskemål för att skapa ett öppet Landskrona. 

- Samverkar med Landskrona stad i olika projekt. HELA Landskrona, föreningskontor och caféverksamhet. 

- Erbjuder mötesplatser för medborgare och föreningar

- Driver projekt i samverkan med andra föreningar och organisationer. Vårt team

Personal

Vårt team

Styrelsen

Samverkan


Dialogen mellan civilsamhället breddades i februari 2018. Då tecknades en överenskommelse mellan regeringen och representanter från civilsamhället. 

Den övergick under 2019 till en ny struktur för samverkan som numera heter NOD = Nationellt organ för dialog och samråd mellan det civila samhället och regeringen. 

NOD samverkar uteslutande på nationell nivå. 


På regional nivå tecknas fler och fler överenskommelser mellan kommuner och civilsamhället. 

I Skåne finns en överenskommelse mellan civilsamhället och region Skåne. 

Läs mer här


Det finns även flera överenskommelser mellan kommuner och civilsamhället. Du kan läsa mer om dem på övrenskommelsen Skånes hemsida. Länk ovan. 


VÅRA STADGAR

§ 1 Namn

Föreningens namn är HELA ideella vilken bildades 2019-02-18.

 

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Landskrona.

 

§ 3 Inriktning och ändamål

 

§ 3.1 Inriktning

HELA ideella är en ideell förening utan vinstintresse och är en sammanslutning bestående av organisationer som är verksamma i Landskrona.

HELA idella är ett religiöst och partipolitiskt obundet samarbetsorgan för ideella föreningar i Landskrona.

 

§ 3.2 Ändamål

HELA ideella har som ändamål att vara en sammanslutning för föreningar i Landskrona, representera medlemmarna gentemot Landskrona stad och andra offentliga organ, samordna gemensamma behov i föreningarna och stimulera till samverkan på ett sätt så att det stärker föreningslivet.

Föreningens ändamål är tex:  

 • Att representera medlemmarna i föreningen gentemot Landskrona stad och andra offentliga organ.
 • Att företräda medlemsföreningarna och medlemsorganisationerna hos förvaltningar, myndigheter, institutioner och andra organ.
 • Att samordna gemensamma behov i föreningarna.
 • Att verka för information, debatt samt samverkan kring och inom det organiserade föreningslivet.
 • Att agera som remissinstans inom kommunen, regionen och Sverige i frågor gällande det ideella föreningslivet i Landskrona.
 • Att verka för stärkandet av föreningarnas resurser och bevaka förhållanden som berör det ideella föreningslivet.
 • Att anordna utbildning av kulturell, social och ekonomisk karaktär för att förbättra medlemmarnas kunskapsnivå.
 • Att stimulera medlemsföreningar till samverkan sinsemellan.
 • Att arbeta för jämställdhet och mångfald samt verka mot diskriminering och segregation.

 

§ 4 Organisation

 HELA ideellas högst beslutande organ är årsmötet. Årsmötet utser styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen är juridiskt ansvarig för föreningen. Lokal verksamhet kan även bedrivas i andra former efter beslut av styrelsen.

 

§ 5 Medlemmar

 

§ 5.1 Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av organisationer som verkar enligt demokratiska principer och öppenhet och har verksamhet i Landskrona. Det åligger medlemmen att tillse att HELA ideella  har aktuella kontaktuppgifter till den egna organisationen.

 

§ 5.2 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften erläggs årligen av respektive medlemsorganisation och avgiften fastställs av årsmötet.

 

§ 5.3 Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap ställs skriftligt och undertecknas av organisationens företrädare, till HELA ideellas styrelse som snarast fattar beslut i frågan och meddelar sökanden. Den ansökande organisationens stadgar bifogas ansökan. Vid avslag ska motivering lämnas.

 

§ 5.4 Rösträtt och röstning

Rätt att utöva rösträtt gäller för en person per medlemsorganisation som är medlem i HELA ideella. Inbetalning av årsavgiften ska ha skett senast två veckor före årsmötets genomförande för att kunna utöva sin rösträtt. Ett ombud kan maximalt ha en röst. Medlem ska senast till årsmötet skriftligt anmäla sitt ombud via fullmaktsformulär. Medlems ombud har rätt att närvara på årsmöte, extra årsmöte eller ombudsmöte. Omröstningen sker öppet utom vid val, där sluten omröstning ska äga rum om någon så begär. Beslut fattas där dessa stadgar ej bestämmer annat med enkel majoritet. Vid lika rösttal gäller den mening som mötesordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

 

§ 5.5 Utträde

Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen, undertecknat av organisationens firmatecknare, utträda ur HELA ideella. Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår anses ha utträtt ur organisationen.

 

§ 5.6 Uteslutning

Medlemsorganisation som aktivt motarbetar föreningens ändamål kan av styrelsen uteslutas. Sådan uteslutning ska redovisas i verksamhetsberättelsen.

 

 § 6 Årsmöte

 

§ 6.1 Årsmötets sammanträde

Årsmötet avhålls senast sista dag i april månad. Plats och tid bestäms av styrelsen. Kallelse ska översändas senast 30 dagar före årsmötet till medlemmar. Årsmöteshandlingar ska skickas ut till medlemmar senast 14 dagar före årsmötet. Handlingarna ska innehålla förslag till budget, verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt svar från styrelsen på inkomna motioner och propositioner. Kallelsen ska ange tid och plats för årsmötet samt uppgift om förekommande ärenden.

 

§ 6.2 Extra årsmöte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte, om styrelsen så beslutar. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna. Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. Kallelsen ska ange tid och plats för årsmötet samt uppgift om förekommande ärenden.

 

 

 

§ 6.3 Ärende på årsmöte

Årsmötet behandlar:

 1. Fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om kallelse har behörigen skett.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Val av två justeringsmän som också fungerar som rösträknare.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 8. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 9. Beslut om medlemsavgift till föreningen för kommande verksamhetsår.
 10. Val av ordförande
 11. Val av vice ordförande
 12. Beslut om antal ledamöter samt ersättare som ska väljas.
 13. Val av ledamöter för två år.
 14. Val av ledamöter för ett år/fyllnadsval
 15. Val av ersättare för ett år
 16. Val av 2 (två) revisorer och 1 (en) revisorersättare för en tid av ett år.
 17. Val av valberedning
 18. Behandling av motioner och propositioner.

 

 

 

§ 7 Styrelsen

Föreningens styrelse består av minst fem och ett ojämnt antal ledamöter. Föreningens styrelse leds av ordförande och vice ordförande. Föreningsordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv.

Ledamöterna väljs för en tid av två år och halva antalet avgår växelvis vartannat år. Årsmötet kan även välja en ledamot för en tid av ett år. Ersättarna väljs till ett år.

Ledamöterna är inför årsmötet ansvariga för beslut som de har deltagit i.

 

§ 7.1 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och behandlar dess angelägenheter samt beslutar på organisationens vägnar i alla ärenden vars handledning inte regleras av dessa stadgar. Styrelsen ska fokusera på:

 • Att verka för föreningens ändamål.
 • Att verkställa fattade beslut på årsmöte och föreningsmöten.
 • Att förvalta föreningens ekonomi och bokföring.
 • Att upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt framlägga dessa vid årsmötet.
 • Att ta fram förslag till budget och verksamhetsplan samt framlägga dessa vid årsmötet.
 • Att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.
 • Att utse firmatecknare vilka ska utgöras av ordförande, vice ordförande eller kassör, två i förening, där personerna ska vara myndiga.
 • Att delegera ansvarsområden till ledamöter och utse nödvändiga nätverk med beslutsbefogenheter.

 

§ 7.2 Valbarhet

Person som är tillsvidareanställd av HELA ideella kan inte väljas till ordförande, ledamot, revisor eller ledamot i valberedningen. Anställd person kan adjungeras till styrelsen.

 

§ 7.3 Styrelsen sammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller om minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Vid sammanträdena ska beslutsprotokoll föras vilket justeras av ordföranden och en vald närvarande ledamot som justeringsman. Kallelse till styrelsesammanträde ska utsändas till ledamöter en vecka före sammanträdet. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.

 

§ 7.4 Styrelseersättning

Styrelsen kan undantagsfall besluta om ersättning om ekonomin tillåter. Ersättning för redovisade omkostnader kan utbetalas till dem som företräder föreningen vid andra möten än styrelsemöten.

 

§ 7.5 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut fattas med en enkel majoritet där mötesordförande har avgörande ordet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

 

§ 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari till den 31 december.

 

§ 9 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. Styrelsens protokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning, tecknade avtal samt verifikationer ska överlämnas till revisorerna för granskning senast 30 dagar innan årsmötet. Revisorerna ska senast 3 veckor innan årsmötet avge berättelse över sin granskning.

 

§ 10 Valberedning

Valberedningen har till uppgift att föreslå årsmötets funktionärer samt om- eller nyval av ordförande, vice ordförande, ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare. Valberedningen ska verka för att styrelsen får en balanserad sammansättning. Valberedningen ska senast 3 veckor innan årsmötet lämna sitt förslag av förtroendevalda till styrelsen. Valberedning lägger förslag med antal ledamöter som ska väljas vid årsmötet.

 

§ 11 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmöte eller extra årsmöte och kräver minst 2/3 majoritet som biträder förslag till ändring.

 

§ 12 Motioner och propositioner

Motioner och propositioner ska ha inkommit till föreningen senast den 31 december för att behandlas på årsmötet nästkommande år.

 

§ 13 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst 2/3 majoritet. Minst ett av mötena ska vara ordinarie årsmöte. Föreningsmötena ska genomföras med minst 30 dagars mellanrum. Vid det andra mötet ska beslut fattas om disposition av organisationens egendom och eget kapital, vilket inte får fördelas bland medlemmar, medlems närstående intressen eller fysisk person.

 

 Dessa stadgar antogs 2019-02-18.

Bli medlem i HELA ideella

Ni får inbjudan till medlemsutbildningar och möten. Missa inte din chans att påverka besluten som tas i Landskrona stad! Du har också möjlighet att vara delaktig i ansökningar mm. 

Vill ni också bli medlemmar?