HELA ideella logo
GLOBALA MÅLEN

FN:s 17 globala mål


De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor!

VIDEO OM

GLOBALA MÅLENHELA ideella verkar för att motverka diskriminering


För att orättvis behandling ska räknas som diskriminering ska det ha ett samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Läs mer nedan!De sju diskrimineringsgrunderna:

1.

KÖN


Man får inte diskriminera någon på grund av sitt kön. 

Det kan gälla tex kvinnor, män, transsexuella mfl. 

3.

ETNISK TILLHÖRIGHET


Vår jord består av många olika människor med olika etniska tillhörigheter. Det är inte tillåtet att diskriminera någon för att man har olika kulturer, eller olika hudfärg. 

5.

FUNKTIONS-NEDSÄTTNING


En funktionsnedsättning kan vara nedsatt syn eller hörsel, dyslexi, adhd eller allergi tex. 

7.

ÅLDER


Ålder är bara en siffra. Man får inte behandla någon annorlunda på grund av sin ålder. 

2. KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK


En person som känner sig som en man fast man är en kvinna, eller tvärtom är könsöverskridande. Det kan också vara en man som klär sig till kvinna eller vice versa. 

4.

RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING


Det finns många olika religioner i vår värld. Kristendom och islam är några av dem. Har man ingen trosuppfattning är man ateist. Det är inte tillåtet att diskriminera någon för att man har en annan trosuppfattning. 

6.

SEXUELL LÄGGNING


Man får inte diskriminera någon på grund av vem man blir kär i.  

MÅNGFALD

VAD ÄR MÅNGFALD?


Mångfald beskrivs ofta som en vision där vi medvetet försöker förändra samhället till att bli mer mångfacetterat och mångfaldigt - för att vi vill det och ser det som värdefullt. Men mångfald är egentligen utgångspunkten för den mänskliga samvaron.

Vi människor är både lika och olika. Världen, liksom landet Sverige, har genom historien skapats genom möten av olika perspektiv, livsöden, ideologier och livsstilar. Den finns där! Frågan handlar därför snarare om hur vi förhåller oss till mångfalden och tar tillvara på denna.

Begreppet mångfald

Begreppet mångfald kan betyda mycket, men centralt är att alla de som ingår i ett samhälle – oavsett sådant som hudfärg, ålder, religion, sexualitet, könsidentitet, könsuttryck, fysiska och psykiska funktioner, ekonomiska förutsättningar, kulturell härkomst och etnisk tillhörighet – ska ha samma möjligheter och rättigheter.


ARBETET MED MÅNGFALD


Arbete med mångfald utgår ofta ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det betyder att utgångspunkten är att alla människor har lika värde och rättigheter.

Så länge diskriminering förekommer kan den punkten aldrig bli sann. Diskriminering hämmar den mänskliga kreativitetet, innovationsförmågan och förmågan att skapa ett inkluderande och fungerande samhälle. Arbetet med mångfald handlar därför om att visa på och motverka diskriminering. En annan viktig del är att arbeta för att människor själva ska få bestämma över sin identitet – inte placeras i kategorier av andra.

Då blir det viktigt att inte bara fokusera på grupper, vilket man kan göra i syfte att se mönster i samhället och på så sätt förebygga och minska diskriminering. Vill vi skapa och ta tillvara mångfalden i samhället och våra olika sammanhang behöver vi snarare ställa människors individuella erfarenheter, tankar, visioner och kompetens i centrum.

Lyckas vi med det kan mångfalden som finns ibland oss bli en framgångsfaktor, en tillgång och något att glädjas över.